PC

รายละเอียด
– สามารถแนะนำสินค้าและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้าพร้อมทั้งปิดการขายได้
– จัดทำเอกสารรายงานการขายและกิจกรรมคู่แข่งได้
– ตรวจเช็คนับ Stock พร้อมจัดเรียงสินค้า
– สามารถติดต่อประสานงานระหว่างร้านกับบริษัทได้
– สามารถเดินทางได้
– สามารถรับส่งอีเมลได้

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

สมัครงาน