YOUR WELLNESS
OUR COMMITMENT

เพราะสุขภาพที่ดีของคุณ…คือคำมั่นสัญญาของเรา

เราเชื่อว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานของสุขภาวะที่ดี เราจึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ทุกคน
มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองที่บ้านและเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุกวันเป็นวันที่ดี

YOUR WELLNESS
OUR COMMITMENT

เพราะสุขภาพที่ดีของคุณ…คือคำมั่นสัญญาของเรา

เราเชื่อว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานของสุขภาวะที่ดี
เราจึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ทุกคน
มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองที่บ้านและเสริมสร้าง
สุขภาวะให้ทุกวันเป็นวันที่ดี

ABOUT US

ABOUT US

บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534
เรามุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Promotive Care
ซึ่งเป็นแนวคิดของ Health Promotion นโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO:World Health Organization)
ที่แนะนำการดูแลสุขภาพ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพกายและลุขภาพใจสุขภาวะที่ดี
นอกจากนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพอย่างครบวงจร

บริษัทได้เปิดศูนย์บริการ SAMH Service Center เป็นศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลด้านสุขภาพ
การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงสารอาหารเติมเต็มสุขภาพด้านต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนก้าวสู่การมีสุขกาวะที่ดี

เป้าหมายของสมาพันธ์เฮลธ์ คือ การเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
เราจึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพจากทั่วมุมโลกพร้อมแนวทางการดูแลสุขภาพ
เพื่อมอบสุขภาพของขวัญที่ดีที่สุดให้กับทุกคน

ABOUT US

บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนา
ให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534
เรามุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ทุกคน
สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด
Promotive Care
ซึ่งเป็นแนวคิดของ Health Promotion นโยบายของ
องค์การอนามัยโลก (WHO:World Health Organization)
ที่แนะนำการดูแลสุขภาพ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพกายและลุขภาพใจสุขภาวะที่ดี
นอกจากนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพอย่างครบวงจร

บริษัทได้เปิดศูนย์บริการ SAMH Service Center เป็น
ศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลด้านสุขภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์
เพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงสารอาหารเติมเต็มสุขภาพด้านต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนก้าวสู่การมีสุขกาวะที่ดี

เป้าหมายของสมาพันธ์เฮลธ์ คือ การเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพ
สนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เราจึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากทั่วมุมโลก พร้อมแนวทางการดูแลสุขภาพ
เพื่อมอบสุขภาพของขวัญที่ดีที่สุดให้กับทุกคน

OUR BRAND

SERVICE

บริการให้คำปรึกษา

วิธีการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ศูนย์ซ่อมบำรุงและอะไหล่

บริษัทมีศูนย์บริการพร้อมทีมช่างชำนาญการ
ให้บริการตรวจเช็คการใช้งานเครื่องตรวจสอบ
ค่าความแม่นยำและมีอะไหล่ศูนย์สำหรับงานซ่อม

บริการนอกสถานที่

บริการซ่อมและติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำ
การใช้งานที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
*บริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการฝึกอบรมและเวิร์กชอป

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเลือกสินค้าที่เหมาะสม
และการใช้งานที่ถูกต้อง

e-catalog สำหรับร้านค้า

เสนอสินค้าได้อย่างหลากหลายผ่านทางออนไลน์
หมดห่วงเรื่องสินค้าชิ้นใหญ่ ไม่ต้องสต็อกสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า

สินค้ามีการรับประกัน

สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน
มีการรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไข
ที่บริษัทกำหนด

SERVICE

บริการให้คำปรึกษา

วิธีการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ศูนย์ซ่อมบำรุงและอะไหล่

บริษัทมีศูนย์บริการพร้อมทีมช่างชำนาญการ
ให้บริการตรวจเช็คการใช้งานเครื่องตรวจสอบ
ค่าความแม่นยำและมีอะไหล่ศูนย์สำหรับงานซ่อม

บริการนอกสถานที่

บริการซ่อมและติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำ
การใช้งานที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
*บริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการฝึกอบรมและเวิร์กชอป

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เที่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเลือกสินค้าที่เหมาะสม
และการใช้งานที่ถูกต้อง

e-catalog สำหรับร้านค้า

เสนอสินค้าได้อย่างหลากหลายผ่านทางออนไลน์
หมดห่วงเรื่องสินค้าชิ้นใหญ่ ไม่ต้องสต็อกสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า

สินค้ามีการรับประกัน

สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน
มีการรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไข
ที่บริษัทกำหนด

มั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภายใต้การควบคุมที่ถูกสุขลักษณะผ่านการขึ้น
ทะเบียนจาก อย. มีงานวิจัยรองรับและพัฒนาควบคุม
โดยเภสัชกร

มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ที่ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากลคัดสรร
จากแบรนด์และผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างการ
มีสุขภาวะที่ดี

มั่นใจในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านโดยเฉพาะ

มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานด้วยความเข้าใจ

มั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภายใต้การควบคุมที่ถูกสุขลักษณะผ่านการ
ขึ้นทะเบียนจาก อย. มีงานวิจัยรองรับและพัฒนา
ควบคุมโดยเภสัชกร

มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ที่ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากลคัดสรร
จากแบรนด์และผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเสริมสร้าง
การมีสุขภาวะที่ดี

มั่นใจในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านโดยเฉพาะ

มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานด้วยความเข้าใจ

CONTACT US

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

แซมเอช เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลด้านสุขภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพ
รวมถึงสารอาหารเติมเต็มสุขภาพด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

บริการให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับขัอเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
เวลาให้บริการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์:  02-018-2100
ไลน์:  @samhealth
อีเมล์:  mys@samh.co.th

มั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภายใต้การควบคุมที่ถูกสุขลักษณะผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. มีงานวิจัยรองรับและพัฒนาควบคุมโดยเภสัชกร

มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ที่ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากลคัดสรรจากแบรนด์และผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดี

มั่นใจในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้านโดยเฉพาะ

มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานด้วยความเข้าใจ

CONTACT US

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

แซมเอช เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลด้านสุขภาพ
การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพ
รวมถึงสารอาหารเติมเต็มสุขภาพด้านต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

บริการให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำ ตอมข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และ
รับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
เวลาให้บริการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง
(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์:  02-018-2100
ไลน์:  @samhealth
อีเมล์:  mys@samh.co.th

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

ร่วมงานกับเรา

เราดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำของไทยมากว่า 30 ปี
ด้วยเทรนด์สุขภาพที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มอง
หาความก้าวหน้าในอาชีพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้นำด้านสุขภาพ เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในประเทศไทย ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาทุกความ
ต้องการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เราดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำของไทยมากว่า 30 ปี ด้วยเทรนด์
สุขภาพที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงเปิด
รับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มอง
หาความก้าวหน้าในอาชีพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้นำด้านสุขภาพ
เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในประเทศไทย
ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาทุกความ
ต้องการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า