เตียงลมผู้ป่วย
ควรเลือกอย่างไร ?

แผลกดทับมักจะเจอได้บ่อยในผู้ป่วยติดเตียงที่มักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
รวมทั้งเจอได้ในผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน จึงทำให้ผู้ดูแลเกิดความกังวลใจตามมาด้วย

แผลกดทับมักจะเจอได้บ่อยในผู้ป่วยติดเตียง
ที่มักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมทั้งเจอได้
ในผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน จึงทำให้ผู้ดูแลเกิด
ความกังวลใจตามมาด้วย

เตียงลมผู้ป่วย หรือ ที่นอนลมกันแผลกดทับ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ
ในผู้ป่วยติดเตียงได้ แล้วที่นอนลม แผลกดทับ มีกี่แบบ จะเลือกที่นอนกันแผลกดทับ แบบไหนดี
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และควรดูแลผู้ป่วยแผลกดทับอย่างไรได้บ้าง

เตียงลมผู้ป่วย หรือ ที่นอนลมกันแผลกดทับ เป็นอุปกรณ์
ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย
ติดเตียงได้ แล้วที่นอนลม แผลกดทับ มีกี่แบบ
จะเลือกที่นอนกันแผลกดทับ แบบไหนดีให้เหมาะสม
กับผู้ป่วย และควรดูแลผู้ป่วยแผลกดทับอย่างไรได้บ้าง

สมาพันธ์ เฮลธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่นอนลม
ป้องกันแผลกดทับครบวงจร

เลือกตามแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่นอนลม

แผลกดทับ เกิดที่ส่วนไหนได้บ้าง ?

แผลกดทับ เป็นแผลที่เกิดจากผิวหนังบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดนกดทับเป็นเวลานาน จนเลือดไม่ไปเลี้ยง ทำให้ผิวหนังได้รับบาดเจ็บได้
แผลกดทับจึงมักจะเกิดได้ที่ หลังหัว ไหล่ ข้อศอก สะโพก หลัง เนื่องจากมีแรงกดทับและมีแรงเสียดสีมาก
ที่นอนลมกันแผลกดทับ จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คิดค้นมาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้

แผลกดทับ เป็นแผลที่เกิดจากผิวหนังบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดนกดทับเป็นเวลานาน จนเลือดไม่ไปเลี้ยง
ทำให้ผิวหนังได้รับบาดเจ็บได้แผลกดทับจึงมักจะเกิดได้ที่ หลังหัว ไหล่ ข้อศอก สะโพก หลัง
เนื่องจากมีแรงกดทับและมีแรงเสียดสีมากที่นอนลมกันแผลกดทับ จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คิดค้น
มาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้

ระดับความรุนแรงของแผลกดทับ

แผลกดทับสามารถแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

ระดับที่ 1
เล็กน้อย

ระดับที่ 2
ปานกลาง

ระดับที่ 3
รุนแรง

ระดับที่ 4
รุนแรงสุด

แผลกดทับระยะที่ 1

เป็นแผลระดับเริ่มต้น ผิวหนังบริเวณ
แผลจะไม่มีสี หรืออาจมีสีแดงหาก
เป็นคนที่มีผิวขาว แผลจะไม่เปิดออก
แต่เมื่อจับดูแผลจะมีลักษณะอุ่น นุ่ม
หรือแข็งก็ได้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บได้

แผลกดทับระยะที่ 2

แผลระยะนี้จะเป็นแบบเปิดหรืออาจมี
แผลตุ่มน้ำพอง ผิวหนังบริเวณแผล
จะหลุดลอกออกเพราะหนังกำพร้า
และหนังแท้ถูกทำลายทำให้ผู้ป่วย
จะรู้สึกเจ็บที่แผลมากขึ้น

แผลกดทับระยะที่ 3

จะมีลักษณะเห็นเป็นโพรงลึก จนถึง
ขั้นอาจเห็นไขมันที่บริเวณแผล
เพราะผิวหนังทั้งหมดได้หลุดลอก
ออกไป และเนื้อเยื่อในชั้นผิว
หนังถูกทำลาย

แผลกดทับระยะที่ 4

ผิวหนังบริเวณแผลจะถูกทำลาย
อย่างรุนแรง และเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ
จะเริ่มตายไปด้วย จนส่งผลให้ชั้น
กล้ามเนื้อและกระดูก ก็อาจ
ถูกทำลายตามไปด้วย

แผลกดทับระยะที่ 1

เป็นแผลระดับเริ่มต้น ผิวหนัง
บริเวณแผลจะไม่มีสี หรือ
อาจมีสีแดงหากเป็นคนที่มี
ผิวขาวแผลจะไม่เปิดออก
แต่เมื่อจับดูแผลจะมีลักษณะ
อุ่น นุ่มหรือแข็งก็ได้ทำให้
ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บได้

แผลกดทับระยะที่ 2

แผลระยะนี้จะเป็นแบบเปิด
หรืออาจมีแผลตุ่มน้ำพอง
ผิวหนังบริเวณแผลจะหลุด
ลอกออกเพราะหนัง
กำพร้าและหนังแท้ถูก
ทำลายทำให้ผู้ป่วยจะรู้สึก
เจ็บที่แผลมากขึ้น

แผลกดทับระยะที่ 3

จะมีลักษณะเห็นเป็นโพรงลึก
จนถึงขั้นอาจเห็นไขมันที่
บริเวณแผลเพราะผิวหนัง
ทั้งหมดได้หลุดลอกออกไป
และเนื้อเยื่อในชั้นผิวหนัง
ถูกทำลาย

แผลกดทับระยะที่ 4

ผิวหนังบริเวณแผลจะถูก
ทำลายอย่างรุนแรงและ
เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆจะเริ่ม
ตายไปด้วย จนส่งผลให้ชั้น
กล้ามเนื้อและกระดูก ก็อาจ
ถูกทำลายตามไปด้วย

วิธีป้องกันการเกิดแผลกดทับ

การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ติดเตียงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
เพื่อช่วยรักษาผิวหนังให้เลือดไปหล่อเลี้ยง ลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้ 

สลับท่านอน

โดยให้เปลี่ยนท่านอนของผู้ป่วยอย่างน้อย
ทุก 2 ชั่วโมงเพื่อลดแรงกดทับ เช่น หลังคอ
ไหล่ สะโพก และเข่า

ใช้หมอนรองรับ

โดยวางหมอนรองรับใต้ส่วนที่เป็นจุดกดทับ
เพื่อลดแรงกดและช่วยกระจายน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาด
ผิวหนังอย่างสม่ำเสมอ

ไม่เกิดความชื้นหรือแห้งมากเกินไป เลือกใช้เสื้อผ้า
ที่ไม่รัดแน่นหรือมีติดต่อกับส่วนที่มีแผลกดทับ
และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทุกวัน

ควรดูแลทำความสะอาด
ที่นอนอยู่เสมอ

ควรทำให้ที่นอนแห้งสะอาด อากาศถ่ายเท
ไม่ให้เกิดความอับชื้น

สลับท่านอน

โดยให้เปลี่ยนท่านอนของผู้ป่วย
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงเพื่อลดแรงกดทับ
เช่น หลังคอไหล่ สะโพก และเข่า

ใช้หมอนรองรับ

โดยวางหมอนรองรับใต้ส่วนที่เป็น
จุดกดทับเพื่อลดแรงกดและช่วย
กระจายน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาด
ผิวหนังอย่างสม่ำเสมอ

ไม่เกิดความชื้นหรือแห้งมากเกินไป
เลือกใช้เสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นหรือมี
ติดต่อกับส่วนที่มีแผลกดทับและ
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทุกวัน

ควรดูแลทำความสะอาด
ที่นอนอยู่เสมอ

ควรทำให้ที่นอนแห้งสะอาด
อากาศถ่ายเทไม่ให้เกิดความอับชื้น

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบไหนดี ?

เนื่องจากเตียงลมผู้ป่วย มีคุณสมบัติที่ช่วยกระจายแรงกดทับได้ดี มีการ ทำงานโดยระบบปั๊มลมไฟฟ้า
และมีการสลับยุบพองของที่นอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดความรุนแรงในการเกิดแผลกดทับ
ซึ่ง ที่นอนลมมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ

1. ที่นอนลมแบบลอนขวาง

ที่นอนลมชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นลอนขวาง จะมีการสลับยุบพองแบบอัตโนมัติ
ลดการกดทับ กระจายน้ำหนักได้ดี  ช่วยลดความอับชื้น เพิ่มความสบาย
ในการนอนมากขึ้น ที่นอนลมแบบลอนขวางสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว
ไม่ได้เคลื่อนไหว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับอยู่แล้ว

ที่นอนลมชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นลอนขวาง จะมีการ
สลับยุบพองแบบอัตโนมัติลดการกดทับ กระจายน้ำหนัก
ได้ดี ช่วยลดความอับชื้น เพิ่มความสบายในการนอน
มากขึ้นที่นอนลมแบบลอนขวางสามารถใช้ได้กับผู้ป่วย
ที่ไม่รู้สึกตัวไม่ได้เคลื่อนไหว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ป่วยที่เป็น
แผลกดทับอยู่แล้ว

2. ที่นอนลมแบบรังผึ้ง

ที่นอนจะมีเป็นลักษณะลอนแบบรังผึ้ง และจะใช้การสลับความดันลม
สลับยุบพองในแต่ละจุดแบบอัตโนมัติ สามารถปรับแรงดันได้ ดีไซน์ลาดเอียง
รองรับสรีระ ช่วยกระจายแรงกดทับได้ดี เหมาะสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ
ที่ต้องพักฟื้นที่บ้าน สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
หรือผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับอยู่แล้ว

ที่นอนจะมีเป็นลักษณะลอนแบบรังผึ้ง และจะใช้การ
สลับความดันลมสลับยุบพองในแต่ละจุดแบบอัตโนมัติ
สามารถปรับแรงดันได้ ดีไซน์ลาดเอียงรองรับสรีระ
ช่วยกระจายแรงกดทับได้ดี เหมาะสำหรับผู้ป่วย หรือ
ผู้สูงอายุที่ต้องพักฟื้นที่บ้าน สามารถใช้กับผู้ป่วย
ที่ไม่รู้สึกตัวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือผู้ป่วยช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับอยู่แล้ว

คุณสมบัติเฉพาะของที่นอนลม

Apex Domus 2

ขนาด

น้ำหนัก

รับน้ำหนักสูงสุด

77 x 31 x 4 นิ้ว
196 x 80 x 10.2 เซนติเมตร

8.38 ปอนด์
3.8 กิโลกรัม

308.6 ปอนด์
140 กิโลกรัม

Apex Domus 1

ขนาด

น้ำหนัก

รับน้ำหนักสูงสุด

77.2 x 35.4 x 2.5 นิ้ว
196 x 90 x 6.4 เซนติเมตร

5.07 ปอนด์
2.3 กิโลกรัม

220 ปอนด์
(100 กิโลกรัม)

EXETER Oasis

ขนาด

น้ำหนัก

รับน้ำหนักสูงสุด

78.7 x 31.5 x 4 นิ้ว
200 x 80 x 10.2 เซนติเมตร

12.4 ปอนด์
5.6 กิโลกรัม

308.6 ปอนด์
140 กิโลกรัม

ข้อควรระวังในการใช้ที่นอนลมกันแผลกดทับ

แม้ที่นอนลมที่ช่วยป้องกันแผลกดทับจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้ แต่ก็มีข้อจำกัดด้านการใช้งานในกรณีดังนี้

แม้ที่นอนลมที่ช่วยป้องกันแผลกดทับจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้
แต่ก็มีข้อจำกัดด้านการใช้งานในกรณีดังนี้

1

ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยกระดูก
สันหลังหัก เพราะอาจทำให้
มีการเคลื่อนที่ของกระดูก

หรือผู้ป่วยที่มีการแตกหักของกระดูก
และกระดูกยังไม่เข้าที่ เพราะที่นอนลม
จะมีการสลับยุบพองอยู่เสมอจึงอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเหล่านี้ได้

2

เตียงลมผู้ป่วย มักมีการใช้งาน
ตลอด 24 ชั่วโมง จนอาจเกิด
การชำรุด และต้องส่งซ่อมบำรุง
บ่อยๆ นั่นเอง

ซึ่งอาจเกิดจากปั๊มลมชำรุด หรือเกิดรูรั่ว
จนต้องเสียเวลาซ่อมบำรุงบ่อย 

3

เนื่องจากเตียงลมหรือที่นอน
สำหรับผู้สูงอายุแผลกดทับ
ต้องใช้ปั๊มลมที่ใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ

ทำให้หากเกิดเหตุขัดข้องหรือเครื่องทำงาน
ผิดปกติอาจเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้าจน
เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้หรือหากเครื่อง
หยุดทำงานโดยไม่รู้ตัวก็อาจทำให้เกิดเป็น
แผลกดทับได้หรือผู้ที่เป็นแผลกดทับอยู่แล้ว
ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นได้

1

ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยกระดูก
สันหลังหัก เพราะอาจทำให้
มีการเคลื่อนที่ของกระดูก

หรือผู้ป่วยที่มีการแตกหักของ
กระดูกและกระดูกยังไม่เข้าที่
เพราะที่นอนลมจะมีการสลับ
ยุบพองอยู่เสมอจึงอาจเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วยเหล่านี้ได้

2

เตียงลมผู้ป่วย มักมีการ
ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
จนอาจเกิดการชำรุดและ
ต้องส่งซ่อมบำรุงบ่อยๆ
นั่นเอง

ซึ่งอาจเกิดจากปั๊มลมชำรุด
หรือเกิดรูรั่วจนต้องเสียเวลา
ซ่อมบำรุงบ่อย 

3

เนื่องจากเตียงลมหรือ
ที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ
แผลกดทับต้องใช้ปั๊มลม
ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ

ทำให้หากเกิดเหตุขัดข้อง
หรือเครื่องทำงานผิดปกติ
อาจเกิดการรั่วของกระแส
ไฟฟ้าจนเป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วยได้หรือหากเครื่อง
หยุดทำงานโดยไม่รู้ตัวก็
อาจทำให้เกิดเป็นแผลกดทับ
ได้หรือผู้ที่เป็นแผลกดทับ
อยู่แล้วก็อาจส่งผลให้อาการ
รุนแรงขึ้นได้

เตียงลมผู้ป่วย ราคาเท่าไหร่ ?

เตียงลมผู้ป่วย หรือที่นอนลม ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป

สรุปการเลือกที่นอนลมกันแผลกดทับ

สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ที่นอนลมกันแผลกดทับอุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกายชนิดต่าง ๆ
รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง

สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
ที่นอนลมกันแผลกดทับอุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกายชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องรวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง

OUR BRAND

แผลกดทับป้องกันได้

การดูแลรักษาแผลกดทับด้วยที่นอนลมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

ที่นอนลมแบบลอน สลับพอง-ยุบ แบบ
Tri-Cell ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง สลับพอง-ยุบ อัตโนมัติ ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

CPR Valve วาล์วปล่อยลมฉุกเฉิน
ช่วยระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว

ผ้าคลุม PU กันน้ำและลดการเสียดสี

ที่นอนลมแบบลอน
สลับพอง-ยุบ แบบ Tri-Cell
ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
สลับพอง-ยุบ อัตโนมัติ
ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

CPR Valve วาล์วปล่อยลมฉุกเฉิน ช่วยระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว

ผ้าคลุม PU กันน้ำและลดการเสียดสี

LOW AIR LOSS TECHNOLOGY


เทคโนโลยีที่ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนและความชื้นระหว่างแผ่นที่นอน
กับตัวผู้ป่วยสามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี LOW AIR LOSS ถูกออกแบบให้มีรูระบายอากาศเล็ก ๆ อยู่บนลอนเพื่อให้อากาศภายในถุงลมผ่านออกมาสู่บริเวณผิวของลอนได้
ทั้งนี้จากงานวิจัย ของ Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing พบว่า เทคโนโลยี LOW AIR LOSS มีส่วนช่วยในการลด
อัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยได้เมื่อเทียบกับที่นอนลมแบบปกติที่ไม่มี LOW AIR LOSS

เทคโนโลยี LOW AIR LOSS ถูกออกแบบให้มีรูระบายอากาศเล็ก ๆ อยู่บนลอนเพื่อให้อากาศภายใน
ถุงลมผ่านออกมาสู่บริเวณผิวของลอนได้ทั้งนี้จากงานวิจัย ของ Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing พบว่า เทคโนโลยี LOW AIR LOSS มีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดแผลกดทับ
ในผู้ป่วยได้เมื่อเทียบกับที่นอนลมแบบปกติที่ไม่มี LOW AIR LOSS

Normal Mattress

LOW AIR LOSS Technology

เตียงลมผู้ป่วย
ควรเลือกอย่างไร ?

แผลกดทับมักจะเจอได้บ่อยในผู้ป่วยติดเตียงที่มักไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้รวมทั้งเจอได้ในผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
จึงทำให้ผู้ดูแลเกิดความกังวลใจตามมาด้วย

เตียงลมผู้ป่วย หรือ ที่นอนลมกันแผลกดทับ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยง
ในการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงได้ แล้วที่นอนลม แผลกดทับ มีกี่แบบ
จะเลือกที่นอนกันแผลกดทับ แบบไหนดีให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และควรดูแล
ผู้ป่วยแผลกดทับอย่างไรได้บ้าง

สมาพันธ์ เฮลธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่นอนลม
ป้องกันแผลกดทับครบวงจร

เลือกตามแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่นอนลม

แผลกดทับ เกิดที่ส่วนไหนได้บ้าง ?

แผลกดทับ เป็นแผลที่เกิดจากผิวหนังบริเวณใด
บริเวณหนึ่งโดนกดทับเป็นเวลานาน จนเลือดไม่ไปเลี้ยง
ทำให้ผิวหนังได้รับบาดเจ็บได้แผลกดทับจึงมักจะเกิดได้ที่
หลังหัว ไหล่ข้อศอก สะโพก หลัง เนื่องจากมีแรงกดทับ
และมีแรงเสียดสีมากที่นอนลมกันแผลกดทับจึงเป็นอีกหนึ่ง
อุปกรณ์ที่คิดค้นมาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้

ระดับความรุนแรงของแผลกดทับ

แผลกดทับสามารถแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

ระดับที่ 1
เล็กน้อย

ระดับที่ 2
ปานกลาง

ระดับที่ 3
รุนแรง

ระดับที่ 4
รุนแรงสุด

แผลกดทับระยะที่ 1

เป็นแผลระดับเริ่มต้น ผิวหนังบริเวณแผล
จะไม่มีสี หรืออาจมีสีแดงหากเป็นคนที่มี
ผิวขาว แผลจะไม่เปิดออกแต่เมื่อจับดู
แผลจะมีลักษณะอุ่น นุ่มหรือแข็งก็ได้
ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บได้

แผลกดทับระยะที่ 2

แผลระยะนี้จะเป็นแบบเปิดหรืออาจมีแผลตุ่ม
น้ำพอง ผิวหนังบริเวณแผลจะหลุดลอกออก
เพราะหนังกำพร้าและหนังแท้ถูกทำลาย
ทำให้ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บที่แผลมากขึ้น

แผลกดทับระยะที่ 3

จะมีลักษณะเห็นเป็นโพรงลึก จนถึงขั้นอาจ
เห็นไขมันที่บริเวณแผลเพราะผิวหนังทั้งหมด
ได้หลุดลอกออกไป และเนื้อเยื่อในชั้นผิวหนัง
ถูกทำลาย

แผลกดทับระยะที่ 4

ผิวหนังบริเวณแผลจะถูกทำลายอย่างรุนแรง
และเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆจะเริ่มตายไปด้วย
จนส่งผลให้ชั้นกล้ามเนื้อและกระดูก ก็อาจ
ถูกทำลายตามไปด้วย

วิธีป้องกันการเกิดแผลกดทับ

การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ติดเตียง
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อช่วยรักษาผิวหนังให้
เลือดไปหล่อเลี้ยง ลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้ 

สลับท่านอน

โดยให้เปลี่ยนท่านอนของผู้ป่วยอย่าง
น้อยทุก 2 ชั่วโมงเพื่อลดแรงกดทับ
เช่น หลังคอไหล่ สะโพก และเข่า

ใช้หมอนรองรับ

โดยวางหมอนรองรับใต้ส่วนที่เป็นจุด
กดทับเพื่อลดแรงกดและช่วยกระจาย
น้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาด
ผิวหนังอย่างสม่ำเสมอ

ไม่เกิดความชื้นหรือแห้งมากเกินไปเลือก
ใช้เสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นหรือมีติดต่อกับส่วน
ที่มีแผลกดทับและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน

ควรดูแลทำความสะอาด
ที่นอนอยู่เสมอ

ควรทำให้ที่นอนแห้งสะอาด อากาศ
ถ่ายเทไม่ให้เกิดความอับชื้น

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
แบบไหนดี ?

เนื่องจากเตียงลมผู้ป่วย มีคุณสมบัติที่ช่วยกระจาย
แรงกดทับได้ดี มีการ ทำงานโดยระบบปั๊มลมไฟฟ้า
และมีการสลับยุบพองของที่นอนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการลดความรุนแรงในการเกิดแผลกดทับ
ซึ่ง ที่นอนลมมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ

1. ที่นอนลมแบบลอนขวาง

ที่นอนลมชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นลอนขวาง จะมีการสลับ
ยุบพองแบบอัตโนมัติลดการกดทับ กระจายน้ำหนักได้ดี
ช่วยลดความอับชื้น เพิ่มความสบายในการนอนมากขึ้น
ที่นอนลมแบบลอนขวางสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่
ไม่รู้สึกตัวไม่ได้เคลื่อนไหว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ป่วยที่เป็น
แผลกดทับอยู่แล้ว

2. ที่นอนลมแบบรังผึ้ง

ที่นอนจะมีเป็นลักษณะลอนแบบรังผึ้ง และจะใช้การสลับ
ความดันลมสลับยุบพองในแต่ละจุดแบบอัตโนมัติสามารถ
ปรับแรงดันได้ ดีไซน์ลาดเอียง รองรับสรีระช่วยกระจาย
แรงกดทับได้ดี เหมาะสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องพัก
ฟื้นที่บ้าน สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว เป็นอัมพฤกษ์
อัมพาตหรือผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงผู้ป่วย
ที่เป็นแผลกดทับอยู่แล้ว

คุณสมบัติเฉพาะของที่นอนลม

Apex Domus 2

ขนาด

น้ำหนัก

รับน้ำหนักสูงสุด

77 x 31 x 4 นิ้ว
196 x 80 x 10.2 เซนติเมตร

8.38 ปอนด์
3.8 กิโลกรัม

308.6 ปอนด์
140 กิโลกรัม

Apex Domus 1

ขนาด

น้ำหนัก

รับน้ำหนักสูงสุด

77.2 x 35.4 x 2.5 นิ้ว
196 x 90 x 6.4 เซนติเมตร

5.07 ปอนด์
2.3 กิโลกรัม

220 ปอนด์
(100 กิโลกรัม)

EXETER Oasis

ขนาด

น้ำหนัก

รับน้ำหนักสูงสุด

78.7 x 31.5 x 4 นิ้ว
200 x 80 x 10.2 เซนติเมตร

12.4 ปอนด์
5.6 กิโลกรัม

308.6 ปอนด์
140 กิโลกรัม

ข้อควรระวังในการใช้
ที่นอนลมกันแผลกดทับ

แม้ที่นอนลมที่ช่วยป้องกันแผลกดทับจะช่วยลด
ความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับได้แต่ก็มีข้อจำกัด
ด้านการใช้งานในกรณีดังนี้

1

ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก
เพราะอาจทำให้มีการเคลื่อนที่ของกระดูก

หรือผู้ป่วยที่มีการแตกหักของกระดูกและกระดูก
ยังไม่เข้าที่ เพราะที่นอนลมจะมีการสลับยุบพอง
อยู่เสมอจึงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเหล่านี้ได้

2

เตียงลมผู้ป่วย มักมีการใช้งานตลอด
24 ชั่วโมง จนอาจเกิดการชำรุด และ
ต้องส่งซ่อมบำรุงบ่อยๆ นั่นเอง

ซึ่งอาจเกิดจากปั๊มลมชำรุด หรือเกิดรูรั่ว
จนต้องเสียเวลาซ่อมบำรุงบ่อย 

3

เนื่องจากเตียงลมหรือที่นอนสำหรับ
ผู้สูงอายุแผลกดทับต้องใช้ปั๊มลมที่ใช้
ไฟฟ้าอยู่เสมอ

ทำให้หากเกิดเหตุขัดข้องหรือเครื่องทำงาน
ผิดปกติอาจเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้าจนเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วยได้หรือหากเครื่องหยุดทำงาน
โดยไม่รู้ตัวก็อาจทำให้เกิดเป็นแผลกดทับได้หรือ
ผู้ที่เป็นแผลกดทับอยู่แล้วก็อาจส่งผลให้อาการ
รุนแรงขึ้นได้

เตียงลมผู้ป่วย ราคาเท่าไหร่ ?

เตียงลมผู้ป่วย หรือที่นอนลม ราคาเริ่มต้นที่
ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป

สรุปการเลือกที่นอนลมกันแผลกดทับ

สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นที่นอนลมกันแผลกดทับ
อุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกายชนิดต่าง ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐานตรวจ
วัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องรวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง

OUR BRAND

แผลกดทับป้องกันได้

การดูแลรักษาแผลกดทับด้วยที่นอนลมที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล

ที่นอนลมแบบลอน สลับ
พอง-ยุบ แบบ Tri-Cell ช่วยลด
และกระจายแรงกดทับ

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
สลับพอง-ยุบ อัตโนมัติ ช่วยลด
และกระจายแรงกดทับ

CPR Valve วาล์วปล่อย
ลมฉุกเฉินช่วยระบาย
อากาศได้อย่างรวดเร็ว

ผ้าคลุม PU กันน้ำและ
ลดการเสียดสี

ที่นอนลมแบบลอน
สลับพอง-ยุบ แบบ Tri-Cell
ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
สลับพอง-ยุบ อัตโนมัติ
ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

CPR Valve วาล์วปล่อยลมฉุกเฉิน ช่วยระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว

ผ้าคลุม PU กันน้ำและลดการเสียดสี

LOW AIR LOSS TECHNOLOGY

เทคโนโลยีที่ช่วยให้การถ่ายเทความร้อน
และความชื้นระหว่างแผ่นที่นอนกับตัวผู้ป่วย
สามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี LOW AIR LOSS ถูกออกแบบให้มีรูระบาย
อากาศเล็ก ๆ อยู่บนลอนเพื่อให้อากาศภายใน
ถุงลมผ่านออกมาสู่บริเวณผิวของลอนได้
ทั้งนี้จากงานวิจัย ของ Journal of Wound,
Ostomy and Continence Nursing
พบว่า เทคโนโลยี LOW AIR LOSS มีส่วนช่วย
ในการลดอัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยได้
เมื่อเทียบกับที่นอนลมแบบปกติที่ไม่มี LOW AIR LOSS

Normal Mattress

LOW AIR LOSS Technology

Related Product

ที่นอนลม Exeter Oasis
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
Funke Hyper Foam 2 Plus Clinic Greenline
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนโฟมลดแผลกดทับ Funke Maxx250
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนลม Exeter Oasis
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
Funke Hyper Foam 2 Plus Clinic Greenline
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ที่นอนโฟมลดแผลกดทับ Funke Maxx250
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก