ให้คุณพร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต

Le’Paz พร้อมจะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง“พร้อม”เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ และสุขภาพให้มีความสมบูรณ์

 

NURTURE YOU WITH THE MOST PREMIUM

เราเลือกสรรและคัดสรรสารอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษ สำหรับการดูแลบุคลิกภาพและสุขภาพของผู้บริโภค โดยสารอาหารสำคัญจะได้รับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รายละเอียด

 

WE ARE YOUR HOLISTIC HEALTH PARTNER

เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่ง กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice, GMP) รวมถึงได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (Microbiology Testing)

รายละเอียด

LCH with Oligonol

รายละเอียด

LCH with Apple Cider

รายละเอียด

Hanask

รายละเอียด

Multivitamin & Mineral

รายละเอียด

Nature’s One Ester C

รายละเอียด

Vvin Plus

รายละเอียด