หัวหน้าการตลาด
(Marketing Supervisor)

รายละเอียด
– Provide marketing plan, marketing strategies to achieve company target
– Planning the communication and media to target end user
– Plan and control the marketing/ media budget and follow up the progress of the assigned work category
– Work with multi-functional team to execute marketing activity

คุณสมบัติ
– ชาย หญิง อายุ 28-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ด้านการตลาด
– มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

สมัครงาน