หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการฯและควบคุมคุณภาพ (Lab & QC)

รายละเอียด
– มีประสบการณ์การทำงานในงานตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Word หรืออื่นๆ
– ความสามารถด้านภาษาไทย, อังกฤษ อ่าน เขียนได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 27 ปี
– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา หรือผ่านการศึกษาด้านจุลชีววิทยาในระดับปริญญารวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

สมัครงาน