เดินหน้าสู่การท่องเที่ยว

เดินหน้าสู่การท่องเที่ยว

“การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือโอกาสที่ไทยจะเสนอเป็นศูนย์กลางเมืองอารยสถาปัตย์ในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการและคนสูงอายุ อารยสถาปัตย์คือการดีไซน์สถานที่ให้ตอบโจทย์ผู้ที่ใช้รถเข็น โดยรวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ไทยจะสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและพักผ่อนของคนสูงอายุ อารยสถาปัตย์ มีหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล เป็นมิตรกับผู้ใช้รถเข็น ทั้งรถเข็นธรรมดาและรถเข็นไฟฟ้า โดยจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม อย่างไรก็ตามการสร้างเมืองอารยสถาปัตย์ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความร่วมมือ และบูรณาการทำงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในเชิงกายภาพ แต่ยังรวมถึงการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีด้วย

 

แนวคิดของอารยสถาปัตย์

โดยแนวคิดเรื่องอารยสถาปัตย์ เป็นเรื่องการออกแบบเพื่อทุกคนซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศชั้นนำ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน จะสังเกตได้ว่าตลอดทางขึ้นลงสถานที่สาธารณะจะมีทางสำหรับผู้ใช้รถเข็น อีกทั้งทางไม่ลาดชันเกินไปเพื่อป้องกันผู้ใช้ลดเข็นร่วงลงมาจากรถเข็นด้วย ในขณะนี้จะเห็นว่าหลายหน่วยงานในประเทศไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในส่วนของ สสส.เองได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ

 1. การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน นักศึกษา ผู้บริหารองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 2. การผลักดันนโนบาย ระเบียบข้อบังคับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

 3. การสื่อสารสาธารณะ  เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักของสังคม

 4. การพัฒนากลไกการติดตาม และผลักดันขยายผลนโยบายการออกแบบเพื่อคนทุกคน  จนทำให้เกิดองค์ความรู้ งานวิชาการต่างๆ  เช่น การจัดคู่มือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาและสถาปนิก รวมถึงจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถนำผลงานเหล่านั้นไปกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ได้ โดยมีภาคประชาสังคมเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

 

แต่ทั้งนี้ขณะที่เมืองไทยยังไม่เป็นอารยสถาปัตย์เต็มตัว ก็ขอให้ผู้ใช้รถเข็น หรือผู้เลือกซื้อรถเข็น ให้ความใส่ใจกับวัสดุและความเหมาะสมของผู้ใช้รถเข็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุที่ใช้ทำรถเข็น หรือเทคโนโลยีและฟังก็ชั่นต่างๆของรถเข็นด้วย