คลายปวด ไร้การสัมผัส วิถี new normal

คลายปวด ไร้การสัมผัส วิถี new normal ใช้งานได้ทุกวัน ลดความเสี่ยงการติดสัมผัสเชื้อไวรัส ตอบรับการใช้ชีวิตยุคใหม่

  • ศาสตร์กายภาพบำบัด
  • ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ปวดเมื่อยเมื่อไหร่ ก็ใช้งานได้

ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ หรือปวดเรื้อรัง สามารถบรรเทาปวดได้

ปรับระดับความร้อนตามความสบาย โดยผลทางสรีรวิทยา คือ การรักษาอุณหภูมิของเนื้อเยื่อที่ 40-45 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที

การบำบัดด้วยความร้อน เป็นเครื่องมือที่ทางกายภาพบำบัดใช้
ผลทางสรีรวิทยา : ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และขับสารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่คั่งค้างออก อีกทั้งกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้ระดับความเจ็บลดลง รวมถึงช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดการหดเกร็ง และการยึดติดที่เกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ลดอาการปวด

Reference:
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://thaicam.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ok-การบำบัดด้วยความร้อน.pdf

จักรกริช กล้าผจญ. บทที่ 15 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคและการเจ็บกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/08_2Rehab_in_MSK_JK.pdf

อ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บทที่ 1 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด . สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/10_1%20Physical%20modalities_PK.pdf

นายแพทย์ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. แนวทางการวินิจฉัยปัญหาของรยางค์ล่าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class05/388_571_2/LowerLimb/index.html
[better-ads type=”banner” banner=”4641″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””][/better-ads]