สาเหตุและการแก้ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ล้มบาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาล ร้อยละ 20- 40 เป็นเซ็นต์ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยๆเมื่อล้ม เช่น กระดูกหัก หรือการบาดเจ็บของศีรษะและสมอง และยังส่งผลต่อเนื่องทำ ให้เกิดความบกพร่องด้านการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ซึ่งทำ ให้ระดับการทำ กิจกรรมและการใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกค้าลดลง อีกทั้งยังเสียความมั่นใจในการเดินหรือทำ กิจกรรมเนื่องจากกลัวล้ม

สาเหตุการล้มในผู้สูงอายุ

พื้นทางเดิน การจัดบ้าน และสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย พื้นเปียก ลื่น ต่างระดับ ขรุขระ มีสายไฟบนพื้น พรมเช็ดเท้าและสิ่งของในบ้านวางเกะกะและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
สิ่งก่อสร้างไม่เอื้ออำนวย

– ภายในบ้าน เช่น ห้องน้ำไม่มีราวเกาะ บันไดแคบและชันที่ไม่มีราวจับหรือมีเพียงด้านเดียว

– ภายนอกบ้าน เช่น ทางเท้าและพื้นถนนขรุขระ หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม

เครื่องใช้และเครื่องแต่งกายไม่พอดีตัว เช่น เสื้อผ้าหลวมโคร่งและยาวรุ่มร่าม รองเท้าหลวม พื้นรองเท้าลื่นหรือชำรุด เลนส์แว่นตาไม่พอดีกับสายตา
สิ่งแวดล้อมที่พลุกพล่าน เสี่ยงต่อการถูกชนหรือกระแทกการจัดการความเสี่ยงต่อการล้ม

แนวทางแก้ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ

พื้นทางเดินและการจัดบ้าน

– ปรับทางเดินให้เรียบ ไม่ลื่น หากมีน้ำต้องรีบเช็ด

– จัดบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่วางของเกะกะบนพื้น

– เพิ่มแสงสว่างในบริเวณบ้านให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินและบันได

– เลือกใช้พรมเช็ดเท้าแบบที่ไม่ลื่นไถลได้ง่าย

สิ่งก่อสร้าง

– ติดราวจับในห้องน้ำและบริเวณบันได

– หลีกเลี่ยงพื้นถนนและบาทวิถีที่ขรุขระ หากจำเป็น ควรใช้รถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์หรือเก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ตามเหมาะสมหรือมีผู้ดูแลใกล้ชิด

เครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย

– เลือกเสื้อผ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวเอง

– ใส่รองเท้าที่กระชับ พื้นไม่ลื่น

สิ่งแวดล้อมและชุมชน

– กรณีต้องเดินในที่ชุมชนหรือที่พลุกพล่าน ควรมีอุปกรณ์อย่างเช่นรถเข็นอเนกประสงค์ และมีผู้ดูแลใกล้ชิด

รู้จักสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาการล้มกันไปแล้วลองใช้รถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์ หรือเก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์จะทำให้ลดการเกิดการล้มในผู้สูงอายุได้ดีมากขึ้นและช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาว เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถจัดการธุระ หนักและเบาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำ

Reference :

นางสาว โศภิษฐ์ ขันแข็ง. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. คู่มือการดูแลผู้สูงวัยเดินดีไม่มีล้ม. สืบค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จาก https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/017bc9e3-4ff9-e711-80de-00155d84fa40