Afib ช่วยลดโอกาสในการเป็น Stroke

เทคโนโลยี Afib ช่วยลดโอกาสในการเป็น stroke เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  มารู้จักเทคโนโลยี Afib กันคะ

 

Nice Guidance (2013)

  • ตีพิมพ์ว่าเทคโนโลยี Afib ใน watch BP สามารถ ตรวจจับ Atrial Filbrillation (AF) ได้ และช่วยลดโอกาสในการเป็น stroke เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

Expert Review Medical Devices (2012)

  • AF พบในประชากร 1-2% แต่โอกาสการเป็น AF จะเพิ่มขึ้นเมี่ออายุมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 5% ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 65 ปี และ เพิ่มเป็น 14% ในกลุ่มที่อายุ 85 ปีขึ้นไป
  • การตรวจจับ AF ด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ หากพบ Afib 2 หรือ 3 ครั้งจากการวัด 3 ครั้งแสดงว่ามีความเสี่ยงในการเป็น AF เมื่อเทียบกับ EKG แล้วเครื่องวัดความดัมโครไฟล์มี sensitivity 97% และ specificity 97%

American Journal of Hypertension (2009)

  • การตรวจจับ AF ด้วยเครื่องวัดความดัน Microlife
  • มากกว่า 10% ของผู้ที่เป็น stroke เกิดจาก AF ที่ไม่แสดงอาการ (Stroke คือ โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรค AF ซึ่งนำไปสู่โรคอัมพฤติ อัมพาติได้)
  • การ screen AF สามารถระบุความเสี่ยงในการเป็น AF ได้ ดังนั้นการตรวจจับ AF ในขณะวัดความดันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและทำการตรวจวัดความดันที่บ้าน ซึ่งทางสมาคม Stroke แห่งชาติ แนะนำว่าการตรวจจับ AF ที่บ้านสามารถทำได้โดยการตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
  • จากการศึกษาพบว่าเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์สามารถช่วยในการป้องกันการเป็น Stroke ในกลุ่มผู้ใช้งานได้กว่า 1000 ราย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจจับด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ยังต่ำกว่าการตรวจวัดด้วยเครื่อง EKG ที่โรงพยาบาลอีกด้วย

Journal of Human Hypertension (2009)

  • AF เป็นภาวะการเต้นของหัวใจที่ในระยะยาวจะพัฒนาไปสู่โรคเส้นเลือดในหัวใจอุดตัน หรือ stroke โดย 1 ใน 6 ของผู้ที่เป็น AF มีโอกาสเป็น stroke แต่เนื่องจากผู้ป่วย AF โดยมากไม่แสดงอาการ จึงทำให้พบว่าผู้ป่วย stroke มักเป็น AF ในระยะเริ่มแรกด้วย ดังนั้นจึงมีการพยายามศึกษาเพื่อตรวจจับ AF ในระยะเริ่มต้น เพื่อกันการการเป็น stoke ของผู้ป่วยที่เกิดจาก AF
  • เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์สามารถ screen AF เบื้องต้นได้โดยการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติและประมวลผลว่าความเสี่ยงถึง threshold หรือยัง จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าเครื่องสามารถตรวจจับ AF ได้จึงป้องกันการเกิด stroke ได้ เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ให้ผลที่ใกล้เคียงกับการทำ EKG มาก จากการวัดค่า 3 ครั้ง โดยการวัดค่า 3 ครั้งหากพบ 2 หรือ 3 ครั้งแสดงว่ามีความเสี่ยงในการเป็น AF (มี sensitivity 100% และ specificity 89%)