Exeter Thermo Pad

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์เทอร์โมแพด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter Thermo Pad

คุณลักษณะเฉพาะ

วิธีใช้

อุณหภูมิสูงสุด
ขนาด
ใช้ไฟฟ้า
รับประกัน

ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเฉพาะที่
55 – 85 °C
30 x 45 ซม.
220 V 50 Hz
2 ปี

 1. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการรับความรู้สึกทางผิวหนังบกพร่องหรือเสียไปและผู้ที่มีความไวในการรับความรู้สึกทางผิวหนัง
 2. ห้ามใช้กบบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทําให้เกิดสภาวะ
  ความดันโลหิตตํ่าลง และความร้อนเพิ่มมากขึ้น อันจะทําให้ร่างกายมีการขับเหงื่อออกมากและเกิดภาวะการสูญเสียนํ้าได้
 3. ห้ามใช้กบบริเวณของร่างกายที่มีการอักเสบติดเชื้อ บริเวณที่มีแผลติดเชื้อหรือแผลเปิด
 4. ห้ามใช้ขณะนอนหลับ
 5. ห้ามใช้กับเด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี
 6. ห้ามใช้กับผู้ที่หมดสติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter Thermo Pad

คุณลักษณะเฉพาะ

วิธีใช้     ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเฉพาะที่
อุณหภูมิสูงสุด    55 – 85 °C
ขนาด              30 x 45 ซม.
ใช้ไฟฟ้า            220 V 50 Hz
รับประกัน          2 ปี

ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

 1. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการรับความรู้สึกทางผิวหนังบกพร่องหรือเสียไปและผู้ที่มีความไวในการรับความรู้สึกทางผิวหนัง
 2. ห้ามใช้กบบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทําให้เกิดสภาวะความดันโลหิตตํ่าลง และความร้อนเพิ่มมากขึ้น อันจะทําให้ร่างกายมีการขับเหงื่อออกมาก และเกิดภาวะการสูญเสียนํ้าได้
 3. ห้ามใช้กบบริเวณของร่างกายที่มีการอักเสบติดเชื้อ บริเวณที่มีแผลติดเชื้อหรือแผลเปิด
 4. ห้ามใช้ขณะนอนหลับ
 5. ห้ามใช้กับเด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี
 6. ห้ามใช้กับผู้ที่หมดสติ

คำแนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

สวิตซ์เปิด - ปิด ไฟสีเขียวไม่แสดงสถานะ

ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าเสียบกับเต้ารับแน่นดีหรือไม่

 • หากตรวจสอบแล้วว่าปลั๊กของเทอร์โมแพดได้เสียบกับเต้ารับไฟแน่นดีแล้ว แต่ไฟยังคงไม่ขึ้นสถานะพร้อมใช้งาน ให้นำส่งศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซม
ไม่มีความร้อนออกจากแผ่นให้ความร้อน

ให้นำส่งศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซม

ข้อแนะนำการใช้งาน
 • ไม่นอนทับแผ่นให้ความร้อน
 • ไม่ควรใช้นานเกิน 30 นาที
 • ไม่ควรใช้งานกับผู้ที่ความรู้สึกช้า หรือผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้
 • ผู้ที่มีเนื้องอก หรือวัณโรค
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ไม่ควรใช้งานกับผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต หรือหลอดเลือดดำอักเสบ

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน