Glucochek Easy Pro Blood Glucose Monitoring System

เครื่องตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด Glucochek Easy Pro

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Glucochek Easy Pro Blood Glucose Monitoring System

คุณลักษณะเฉพาะ
สามารถอ่านค่าได้ในช่วง 10 – 600 mg/dL
สามารถใช้กับความเข้มข้นของเลือดได้ในช่วง 0 – 70 %
หน่วยความจำ 1,000 ค่า พร้อมแสดงวันและเวลาที่ทำการทดสอบ

ขนาด
นํ้าหนัก
Battery
รับประกัน

96 x 61 x 26 มิลลิเมตร
67.2 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
ตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Glucochek Easy Pro Blood Glucose Monitoring System

คุณลักษณะเฉพาะ
สามารถอ่านค่าได้ในช่วง 10 – 600 mg/dL
สามารถใช้กับความเข้มข้นของเลือดได้ในช่วง 0 – 70 %
หน่วยความจำ 1,000 ค่าพร้อมแสดงวันและเวลาที่ทำการทดสอบ

ขนาด             96 x 61 x 26 มิลลิเมตร
นํ้าหนัก           67.2 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
Battery          แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
รับประกัน        ตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

คำแนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

หน้าจอแสดงผลไม่ขึ้นตัวเลข

ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว แต่ตัวเลขยังไม่ปรากฎขึ้น ให้ติดต่อศูนย์บริการฯ

พบว่าตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลขาดหาย

ให้นำเครื่องเข้าศูนย์บริการฯ เพื่อตรวจสอบ

กรณีหน้าจอแสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือน

E - U (อาจเกิดจากการใช้แถบทดสอบซ้ำ)

ทำการตรวจเลือดใหม่อีกครั้งกับแถบทดสอบชิ้นใหม่

E – E (เครื่องมีปัญหา)

อ่านคู่มือการใช้งานใหม่อีกครั้งและทำการตรวจเลือดใหม่อีกครั้งกับแถบทดสอบชิ้นใหม่ถ้ายังคงแสดงผล เช่นเดิมให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที

E – F (มีการขยับแถบทดสอบหลังจากหยดเลือดลงบนช่องซับแล้ว)

ทำการตรวจเลือดใหม่อีกครั้งกับแถบทดสอบชิ้นใหม่

E – C (เลขของแถบทดสอบที่ใช้ผิด)

ปฎิบัติตามคู่มือ หากยังมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

E-T (สัญลักษณ์แสดงเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าหรือสูงกว่า ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องสามารถวัดได้)

เครื่องสามารถทำการทดสอบได้ที่ อุณหภูมิระหว่าง 10 องศาเซลเซียส – 40 องศาเซลเซียส หรือ 50 องศาฟาเรนไฮต์

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน