ทำไมต้องวัดความดันโลหิตที่บ้าน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เตรียมตัวก่อนการวัดความดันโลหิต

1. ก่อนวัดความดันประมาณ 30 นาที ไม่ควรดื่มกาแฟเครื่องดื่มชูกําลังที่มีคาเฟอีนหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกําลังกาย ไม่เครียด ไม่โกรธ
2. นั่งพักก่อนวัดความดันประมาณ 5-15 นาที
3. หากปวดปัสสาวะควรปัสสาวะก่อนวัดความดัน
4. ไม่ควรพูดคุยทั้งก่อนและขณะวัดความดันการวัดความดันโลหิตที่บ้านควรวัดวันละ 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเช้าและในช้วงเย็น โดยวัดความดันโลหิต 2 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 1 นาที ในแต่ละช่วงเวลา (วัดช่วงเช้า 2 ครั้ง และช่วงเย็นอีก 2 ครั้ง รวมวัดวันละ 4 ครั้ง) เป็นเวลาติดต่อกัน 7 วัน หรืออย่างน้อยติดต่อกัน 3 วัน

วิธีการใส่คัฟฟ์ปลอกแขน

ก่อนทําการวัดค่าความดัน ให้นั่งพักอยู่ในท่าที่สบายก่อนการวัด 5 นาที
เมื่อทําการวัดความดันให้นั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายและไม่ควรพูดขณะ
ทําการวัดความดัน ผู้ใช้งานควรดูว่าใส่คัฟฟ์ปลอกแขนถูกต้องหรือไม่
โดยมีคําแนะนําดังนี้
1. สวมคัฟฟ์ปลอกแขนบริเวณต้นแขนโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้สวมทับกับเสื้อ
และให้ท่อลมชี้ไปทางแขนด้านล่าง
2. ให้ขอบด้านล่างของปลอกแขนอยู่เหนือข้อพับประมาณ 1-2 ซ.ม.
และให้ท่อลมวางตัวอยู่บริเวณด้านในของแขน
3. พันคัฟฟ์ปลอกแขนไม่ให้แน่นหรือหลวมจนเกินไป
4. วางแขนไว้บนโต๊ะโดยมีลักษณะหงายฝ่ามือขึ้นและให้คัฟฟ์ปลอกแขน
อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับระดับของหัวใจ

แนวทางในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

การควบคุมความดันโลหิตในระยะยาวสามารถทําได้หลัก ๆ 2 วิธี คือ
1. การหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านอย่างเป็นประจํา
2. การปรับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

การวัดความดันโลหิตที่บ้าน

นอกจากจะเป็นการตรวจเช็คค่าสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นตัวช่วยในการตรวจเช็คค่าความดันที่แท้จริงในกลุ่มที่มีภาวะ White coat hypertension หรือ ภาวะความดันโลหิตสูง เพราะกลัวชุดสีขาวของแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ ทําให้ค่าความดันโลหิตจากวัดที่โรงพยาบาลสูงกว่าการวัดที่บ้าน พบใน 30 – 40% ของคนไข้ โดยมีสาเหตุจากความเครียด วิตกกังวลประหม่า หรือในกลุ่มที่เป็น Masked hypertension ที่ค่าความดันโลหิตจากการวัดที่โรงพยาบาลมีค่าปกติ แต่เมื่อวัดที่บ้านกลับมีค่าสูง ซึ่งพบใน 15 – 30% ของคนไข้และพบในเพศชายมากกว่า โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ กลุ่มคนทํางานที่มีความเครียดสูงและผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่ภาวะ White coat hypertension และ Masked hypertension นั้นเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเสี่ยงต่อโรคหลอเลือดและหัวใจ ในคนไข้กลุ่มนี้ แพทย์จึงมักแนะนําให้วัดความดันโลหิตเองที่บ้านควบคู่ไปกับการวัดที่โรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังและให้ได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *