เทคโนโลยี Afib ช่วยลดโอกาสในการเป็น stroke เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น มารู้จักเทคโนโลยี Afib กันคะ

Nice Guidance (2013)
– ตีพิมพ์ว่าเทคโนโลยี Afib ใน watch BP สามารถ ตรวจจับ Atrial Filbrillation (AF) ได้ และช่วยลดโอกาสในการเป็น stroke เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

Expert Review Medical Devices (2012)
– AF พบในประชากร 1-2% แต่โอกาสการเป็น AF จะเพิ่มขึ้นเมี่ออายุมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 5% ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 65 ปี และ เพิ่มเป็น 14% ในกลุ่มที่อายุ 85 ปีขึ้นไป
– การตรวจจับ AF ด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ หากพบ Afib 2 หรือ 3 ครั้งจากการวัด 3 ครั้งแสดงว่ามีความเสี่ยงในการเป็น AF เมื่อเทียบกับ EKG แล้วเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์มี sensitivity 97% และ specificity 97%

American Journal of Hypertension (2009)
– การตรวจจับ AF ด้วยเครื่องวัดความดัน Microlife
– มากกว่า 10% ของผู้ที่เป็น stroke เกิดจาก AF ที่ไม่แสดงอาการ (Stroke คือ โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรค AF ซึ่งนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้)
– การ screen AF สามารถระบุความเสี่ยงในการเป็น AF ได้ ดังนั้นการตรวจจับ AF ในขณะวัดความดันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและทำการตรวจวัดความดันที่บ้าน ซึ่งทางสมาคม Stroke แห่งชาติ แนะนำว่าการตรวจจับ AF ที่บ้านสามารถทำได้โดยการตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
– จากการศึกษาพบว่าเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์สามารถช่วยในการป้องกันการเป็น Stroke ในกลุ่มผู้ใช้งานได้กว่า 1000 ราย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจจับด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ยังต่ำกว่าการตรวจวัดด้วยเครื่อง EKG ที่โรงพยาบาลอีกด้วย

Journal of Human Hypertension (2009)
– AF เป็นภาวะการเต้นของหัวใจที่ในระยะยาวจะพัฒนาไปสู่โรคเส้นเลือดในสมอง หรือ Stroke โดย 1 ใน 6 ของผู้ที่เป็น AF มีโอกาสเป็น Stroke แต่เนื่องจากผู้ป่วย AF โดยมากไม่แสดงอาการ จึงทำให้พบว่าผู้ป่วย Stroke มักเป็น AF ในระยะเริ่มแรกด้วย ดังนั้นจึงมีการพยายามศึกษาเพื่อตรวจจับ AF ในระยะเริ่มต้น เพื่อกันการการเป็น Stoke ของผู้ป่วยที่เกิดจาก AF
– เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์สามารถ Tcreen AF เบื้องต้นได้โดยการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติและประมวลผลว่าความเสี่ยงถึง Threshold หรือยัง จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าเครื่องสามารถตรวจจับ AF ได้จึงป้องกันการเกิด Stroke ได้ เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ให้ผลที่ใกล้เคียงกับการทำ EKG มาก จากการวัดค่า 3 ครั้ง หากพบ 2 หรือ 3 ครั้งแสดงว่ามีความเสี่ยงในการเป็น AF (มี Sensitivity 100% และ Secificity 89%)