ความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิต เป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการทำให้โรคนี้ถูกเรียกว่าเป็น “ ฆาตกรเงียบ ” ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างไม่ทันระวังตัวในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในระยะรุนแรงอาจมีอาการแสดง แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงเช่น อาการปวดศีรษะรุนแรง หายใจสั้น เลือดกำเดาไหลค่าความดันโลหิตนับเป็นค่าสุขภาพค่าหนึ่งที่บ่งบอกสุขภาพ
ของร่างกายได้เป็นอย่างดีและสามารถตรวจวัดได้เป็นประจำ
ที่บ้านเพื่อการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจตามมา

Upload Image...

การวัดความดันในแต่ละครั้งจะได้ค่าที่ไม้เท้ากัน แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าค่าที่วัดนั้นถูกต้อง?

การเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตเกิดได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม อารมณ์ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การบีบตัวของคัฟฟ์ปลอกแขนช่วงเวลาการวัด รวมถึงปัจจัยของผู้ใช้งานเอง ในด้านอายุของผู้ใช้งานหรือเชื้อชาติ ซึ่งเราสามารถลดผลของการเปลี่ยนแปลงค่าความดันจากปัจจัยเหล่านี้ได้โดยการศึกษาวิธีการใช้งานอยางถูกต้องและเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าความดันโลหิต

เกณฑ์การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงจากการวัดความดันโลหิตด้วยวิธีต่างๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ตาราง

ค่าความดันโลหิตประกอบด้วยค่าความดัน 2 ค่าคือ

1. ความดันซิสโตลิก (Systolic) หรือค่าความดันโลหิตตัวบนเป็น
ความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวเต็มที่
2. ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic) หรือค่าความดันโลหิต
ตัวล้างเป็นความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวเต็มท

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คืออะไร?

ความดันโลหิตสูง (hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (systolic blood pressure, SBP) ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure, DBP) ≥ 90 มม.ปรอท (โดยอ้างอิงจากการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *