HEALTHY SUPPLEMENT

LCH  Nature’s One

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน GMP มีการควบคุมคุณภาพ ภาพผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งกระบวนการผลิตจัดเก็บและการจัดส่ง ผลิตอาหารเสริมของเรานั้น มีการควมคุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป วึ่งคุณภาพต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด

ในส่วนของระบบการผลิต มีกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เครื่องมือวัดทุกทุกเครื่องได้รับการสอบเทียบปรับเทียบอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงานหรือสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาของบริษัทฯ รวมทั้งการดูแลบริเวณใกล้เคียงโดยรอบอาคารผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ได้รับการตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและทางเคมีให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามประกาสกระทรวงสาธารสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ดบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาและตรวจสอบความสะอาดหรือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ในสสายการผลิต ในคลังสินค้าซึ่งเก็บรักาษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยห้องปริบัติการประกอบด้วยนักวิทยาศตร์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ สถานที่และภาวะแวดล้อมถูกอกแบบและควบคุมสภาวะให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานแยกพื้นที่การปฏิบัติงานในแต่ละงาน อย่างเป็นสัดโดยแบ่งเป็น ห้องเตรียมเอกสาร ห้องเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื่อและสานละลาย ห้องวิเคราะห์ ห้องบ่มเพาะเชื้อห้องล้างอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิด Cross contamination (การปนเปื้อน) ในระหว่างปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้งานในการวิเคราะห์ได้รับการสอบเทียบให้อ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำ วิเคราะห์ตัวอย่าง (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานสากล (ISO, BAM, USP) และห้องปฏิบัติการได้เข้ารว่มทดสอบความสามารถของนักวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง (PT, Proficiency testing) กับหน่วยงานที่จัดตั้งในและต่างประเทศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อปรักันคุณภาพผลวิเคราะห์ที่ออกรายงานโดยห้องปฏิบัติการ

เสริมสร้างและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

ดูแลควบคุมรูปร่าง

ดูแลสุขภาพด้านอื่น ๆ