Glucochek Easy Pro Lancet
จำนวน 50 ชิ้น

เข็มเจาะเลือด กลูโคเช็ค อีซี่โปร สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน หรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ใช้งานร่วมกับปากกาสำหรับใช้กับเข็มเจาะเลือด กลูโคเช็ค อีซี่โปร

  • ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อแล้ว (Sterile)
  • ออกแบบให้ใช้งานเพียงครั้งเดียว (Single-Use)
  • ปลายเข็มเจาะเป็น Fine Gauge Tri-Beval Flat Tip ช่วยให้อ่อนโยนต่อการเก็บตัวอย่างเลือด
  • วิธีใช้งาน ให้หมุน (Twist) ปลอกครอบเข็มออก จากนั้นโหลดใส่ปากกาและทำการเจาะ หลังใช้งานให้ใช้ฝาครอบเข็มที่มีการใช้งานแล้ว จากนั้นทิ้งในภาชนะที่แข็งแรงทยทานและปลอดภัยต่อการนำไปกำจัด
  • ใช้งานกับปากกาสำหรับใช้กับเข็มเจาะเลือด กลูโคเช็ค อีซี่โปร  (Glucochek Easy Pro Universal Lancing Device)
  • ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น

วิธีใช้งาน