เจ้าหน้าที่ขายให้กับร้านขายยา
เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

รายละเอียด
การขายสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์เช่น แผ่นความร้อนไฟฟ้า เครื่องวัดความดัน เทอร์โมมิเตอร์ และอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท

คุณสมบัติ
– ชาย หญิง อายุ 28-35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ขายให้กับร้านขายยาเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
– มีความรับผิดชอบในการทำธุรกิจกับคู่ค้า สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจระหว่างคู่ค้าและบริษัทและนำเสนอการขายและปิดการขายได้
– มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สมัครงาน