Product Specialist (นักกายภาพบำบัด)

รายละเอียด
– สามารถจัดอบรม ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กับบุคคลากรทางการแพทย์ ร้านค้า และพนักงานขายได้
– จัดการและดำเนินกิจกรรมการขาย และการตลาดโดยมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
– วิเคราะห์หาช่องทางการขายและการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
– วิเคราะห์คู่แข่งและความเคลื่อนไหวคู่แข่งพร้อมเสนอแนะการตลาดและทีมขาย
– ร่วมมือกับทีมขายเพื่อพัฒนาแผนการขายและการตลาด

คุณสมบัติ
– อายุ 25 – 35 ปี
– จบปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด
– มีประสบการณ์ 2 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– ทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์ได้
– สามารถผลักดันโครงงานให้สำเร็จ

สมัครงาน