บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534 และดำเนินธุรกิจเรื่อยมา ด้วยความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Promotive Care

พันธกิจและวิสัยทัศน์

      พันธกิจ : สุขภาวะที่ดีของคุณคือ คำมั่นสัญญาของเรา
      วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองที่บ้าน และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุก ๆ วันเป็นวันที่ดี

Promotive care หมายถึง การดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องรับการรักษา หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Health Promotion หรือ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวคิดการดูแลสุขภาพตามนโนบายขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ที่นิยาม Health Promotion ว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถดูแล ควบคุม และปรับปรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แต่ยังรวมถึงการอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี นั่นคือ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข ปราศจากโรค

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการ SAMH Service Center เป็นศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ รวมถึงให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่พร้อมให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย บริการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงบริการหลังการขาย และโปรแกรมรอยัลตี้สำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่นำมาซึ่งสุขภาพดีและก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี