About us

บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด

เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534 เรามุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Promotive Care ซึ่งเป็นแนวคิดของ Health Promotion นโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ที่แนะนำการดูแลสุขภาพ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ สุขภาวะที่ดีนอกจากนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพอย่างครบวงจร บริษัทได้เปิดศูนย์บริการ SAMH Service Center เป็นศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลด้านสุขภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงสารอาหารเติมเต็มสุขภาพด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุก ๆ วันเป็นวันที่ดี “

“เป้าหมายของสมาพันธ์ เฮลธ์ คือ การเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพ สนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เราจึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพจากทั่วมุมโลกพร้อมแนวทางการดูแลสุขภาพ เพื่อมอบสุขภาพของขวัญที่ดีที่สุดให้กับทุกคน“

– คุณชินการ สมะลาภา
กรรมการบริหาร  บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด

ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ติดต่อเรา